Vraag & Antwoord

De meest voorkomende vragen rondom de opbouw van onze trainingen en coachingsprogramma’s hebben we hieronder weergegeven. Mochten er nog vragen zijn schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij willen graag al uw vragen beantwoorden!

Waarom Personal Peaks?

Met verbazing kijken wij van PersonalPeaks naar de wereld om ons heen. We geloven in de zelfsturende werking van de mens en hoe je zelf kunt zorgen voor eigen geluk en prestatie, en in de kracht van goede communicatie en contact met anderen. Maar we zien ook hoe de manier waarop mensen met elkaar omgaan, niet het beste in zichzelf en de ander naar boven kunnen en durven te halen, zorgt voor profileringsdrang en isolatie. Hoe het ego bij velen de boventoon voert, hoe het altijd goed met je moet gaan en je altijd sterk moet zijn. Empathie en gevoel tonen wordt vaak als zwak beschouwd en het niet om hulp durven vragen aan de ander is eerder regel dan uitzondering in bepaalde posities. Echter is het gevolg hiervan dat je meer onzeker bent, minder geluk en verbondenheid ervaart, minder succesvol bent en minder plezier hebt in het dagelijkse en professionele leven. Wij, van PersonalPeaks, zijn er beiden van overtuigd dat we een programma hebben ontworpen waarbij we mensen inzicht bieden in deze processen en hun eigen rol daarin. Zodat ze op een open en zelfbewuste manier in het leven durven staan met meer richting en zeggenschap over hun eigen prestatie en geluk. 

We leven in een turbulente en moderne wereld, waarin de eisen die gesteld worden aan werknemers en leiders veranderen (Frizzell, Hoon & Banner 2016). In de basis gaat het om mensen en nog specifieker om de interactie tussen mensen. Goede interactie is de basis van leiderschap en teamwork. Mensen hebben verschillende achtergronden, karakters, wensen en ideeën. Al deze factoren spelen mee in de reactie van een persoon, hoe een persoon reageert, waarop een persoon reageert en waarom een persoon reageert. Seagal & Horne (1997) beschrijven dat een goed beeld van jezelf de basis vormt voor persoonlijke effectiviteit, en dat men zonder een duidelijk beeld van zichzelf geen basis heeft om andere mensen waar te nemen laat staan met ze samen te werken of aan te sturen.

Als we verder kijken binnen effectief leiderschap en goed functionerende teams, dan ligt een grondige kennis van jezelf ten grondslag aan deze aspecten. Het lijkt eenvoudig om bepaalde taken uit te voeren, zoals leiderschapsstijlen en rollen binnen een team, maar dit werkt pas wanneer iemand een goed beeld van zichzelf heeft en zichzelf begrijpt en kent.

Ook is het positief effect van adventure based leadership programma’s op leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling ruim voldoende bewezen. Een uitdagende, ongerepte natuurlijke omgeving in combinatie met avontuurlijke activiteiten zorgt voor een unieke setting waarin mensen zichzelf kunnen ontdekken en kunnen groeien, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Daarnaast geven de bergen ons een directe terugkoppeling van onze kleine positie buiten maar kunnen we ook de grootsheid ervan ervaren.

De unieke combinatie van beiden, een adventure based coachingsprogramma waarbij persoonlijke ontwikkeling het uitgangspunt is, bieden wij aan. Binnen de programma’s van PersonalPeaks zal juist de persoonlijke ontwikkeling een cruciale rol innemen. Er is sprake van een ECHTE diepgaande leerervaring en verandering van het bewustzijn. Meer inzicht in eigen drijfveren, valkuilen en patronen is van belang voor persoonlijke groei en voor het verhogen van de eigen performance als mens en leidinggevende met een positief effect op de organisatie waarin men actief is.

Waarom buiten in de bergen?

In de bergen krijg je de kans…

 

De bergen en de natuur is een hoofdthema in onze programma’s. Niet omdat wij daar graag een rondje willen lopen (dat willen we wel!), maar omdat onze eigen ervaring en de wetenschap beiden aangeven dat buiten een belangrijke factor is voor een open brein en meer creativiteit. Een hotel is misschien comfortabeler, maar een programma in de natuur zonder afleiding, social media en onrust levert veel meer op. En dat is toch waarvoor we het doen!

Daarnaast gebruiken we activiteiten zoals klimmen, klettersteig of gletsjer wandeling tijdens onze week als doeltreffend middel om snel te komen tot de kern. Deze avontuurlijke activiteiten worden vaak als funfactor/trekpleister ingezet. Echter tijdens de coachingsreizen van PersonalPeaks worden ze als middel ingezet wat betekent dat we, afhankelijk van het doel van de week en de samenstelling van de groep kiezen voor activiteiten die passen bij het doel dat we samen hebben. Dit betekent wel dat we per groep sommige activiteiten wel en andere niet gebruiken.

Alle avontuurlijke activiteiten worden begeleidt door Roeland van Oss die naast coach een van de weinige Nederlandse UIAGM berggidsen is. Roeland is een zeer ervaren berggids, fanatiek bergsporter en trainer die binnen de bergsportwereld het hoogst haalbare diploma heeft behaald en deskundig is in het begeleiden van personen en groepen voor alle activiteiten in de bergsport.

The opportunity to make leadership decisions with real and immediate impact on a team, and to receive feedback from fellow participants, program staff and guides, is the highest during expeditions in wild and remote places.

Maxwell (2016)

Waarom een meerdaags programma?

De hersenen gaan vanaf de derde dag in de natuur pas helemaal open staan. Na drie dagen vermindert je stressniveau, word je creatiever, de cognitieve prestaties gaan omhoog, je gaat meer ongedwongen denken en je geheugenfuncties verbeteren (Williams, 2018). En dus moeten we daar zijn waar de magie gaat gebeuren: buiten en met een duur van minimaal 3 dagen.

Dit voelt misschien als een lange investering, maar onze lange termijn visie richt zich op langdurige verandering in plaats van een gladde sessie. Een meerdaags programma is daarmee een vereiste om duurzame veranderingen te laten plaatsvinden.

Waarom een voorbeeld geven als coach?

Binnen leiderschapstheorie is het algemeen bekend dat er een positieve invloed uit gaat van het voorbeeldgedrag van de leider. Echter binnen de huidige leiderschaps- & coachingsprogramma’s komt dit slechts sporadisch naar voren. Het voorbeeld van de leider & coach met betrekking tot de ontwikkeling van het zelf lijkt niet gebruikelijk te zijn terwijl dit wel een positief effect heeft. Zoals uit onderzoek van onder andere Kouzes & Posner (2012) blijkt gaat er binnen veranderingsprocessen een grote positieve werking uit van het voorbeeldgedrag van de leidinggevenden op deelnemers/werknemers binnen programma’s en projecten.  De leider moet vanuit intrinsieke motivatie het goede, authentieke voorbeeld geven, wil de organisatie in zijn geheel de gekozen richting op gaan.  

Het uitdragen en verantwoorden van jouw visie op persoonlijk leiderschap, het inspireren en faciliteren van deelnemers om op deze open manier te leren, handelen en reflecteren zijn van wezenlijk belang voor het behalen van doelen en resultaten. Individuele aspecten van dit leerproces inclusief het overwinnen van je angst, het over een drempel stappen en handelen en het kritisch kijken naar dit eigen handelingen liggen ten grondslag aan verandering.

Je wilt bepaald gedrag bij de ander, het team, de werknemers stimuleren en jouw voorbeeldgedrag is daarbij een bepalende factor. Binnen de programma’s van PersonalPeaks is er sprake van een vergelijkbaar model; om echt te veranderen zal er vanuit de coaches het goede voorbeeld worden gegeven over de richting van de verandering.

Being a credible leader means you have to live the values. You have to put into action what you and others stand for. You have to be the example for others to follow.

Kouzes & Posner (2012) 

Waarom het zelf, de persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt nemen?

De laatste decennia is het organisatieklimaat drastisch veranderd, en daarbij ook de visie op leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van effectief leiderschapsgedrag is het van essentieel belang dat de leider zich eerst zelf leert begrijpen alvorens effectief te kunnen zijn (George, 2003). Persoonlijk meesterschap gaat vooraf aan bekwaam leiderschap, de capaciteit om te excelleren als leider hangt af van hoe goed jij jezelf kent (Kouzes & Posner, 2012), waarbij de koppeling ontstaat met zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn begint met het (her)kennen en begrijpen van eigen emoties, sterktes en zwaktes, behoeftes en krachten, en de effecten daarvan op jezelf en de ander (Cherniss & Goleman, 2001). Seagal & Horne (1997) zeggen dat zonder een goed begrip van het zelf, er geen goede basis kan zijn om te aanschouwen hoe anderen verschillend of hetzelfde zijn. Zelfeffectiviteit beïnvloedt hoe mensen denken, voelen, zichzelf motiveren en handelen. Verwachtingen rondom effectiviteit en kans van slagen bepalen hoeveel inspanning mensen gaan gebruiken en hoe lang ze dit zullen volhouden wanneer er obstakels en negatieve ervaringen op hun pad komen. Meer inzicht in  zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit is van belang voor individuele groei en voor het verhogen van de eigen performance als leidinggevende en die van de organisatie waarin men actief is. Chatterjee (1998) en Caldwell & Hayens (2016) benadrukken dat deze ontwikkeling van groot belang is om daarna het potentieel van de organisatie en werknemers beter te kunnen ontsluiten. Zelfbewustzijn ligt ten grondslag aan de waarden die de leider laat zien. Waarden waar hij/zij achter staat in plaats van waarden gebaseerd op sociale druk of pragmatische redenen (Leroy, Palanski & Simons, 2011). Dit zorgt voor een meer authentiek beeld van de leider wat direct gevolgen heeft voor de binding met medewerkers en het vertrouwen wat medewerkers hebben binnen met name veranderingsprocessen (Gill, 2002; Smollan, 2013; Neves & Caetano, 2009).

Vandaar dat binnen de programma’s van PersonalPeaks persoonlijke ontwikkeling het uitgangspunt is en daar de basis ligt voor de programma’s rondom Persoonlijk Leiderschap, Leiderschapsontwikkeling en Teamontwikkeling. 

Wat ligt ten grondslag aan langdurige gedragsverandering?

Langdurige gedragsverandering is waar we met de coachingsprogramma’s naar streven, in plaats van een ‘quick fix’ met veel geschreeuw die enkele dagen later weer weg is. Volgens Wood en Neal (2016) moeten we voor langdurige gedragsverandering proberen een gewoonte te maken van het gewenste gedrag. Zij geven aan dat dit succesvol is wanneer aan drie voorwaarden kan worden voldaan.

Ten eerste door herhaling, het nieuwe gedrag moet vaak herhaald worden in diverse settings (vandaar een langer programma met terugkomende onderdelen), ten tweede door terugkerende hints en informatie die gewoontevorming stimuleert (de programma’s voorzien in veelvuldige directe positieve feedback die zorgt voor het keer op keer stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling) en ten derde door positieve beloningen (dit gebeurt direct door de manier waarop we op elkaar reageren).

De uitdagende natuurlijke omgeving van de bergen en de ingezette avontuurlijke activiteiten maken inzicht in en directe feedback op eigen handelen mogelijk. Er ontstaat binnen de programma’s die PersonalPeaks aanbiedt als vanzelf een diepere band waarbinnen veel ruimte is voor vertrouwen en open communicatie. De uitdagingen die de bergen ons bieden en de succeservaringen die we opdoen resulteren in herhaaldelijke positieve beloning van het nieuwe gedrag en geven het vertrouwen jezelf door te blijven ontwikkelen.

Wat is de SEEN-methode, waar wij mee werken?

De SEEN-methode is ontwikkeld door Jennie Pouwels en Roeland van Oss. Deze wetenschappelijk bewezen coachingsmethode bestaat uit 4 belangrijke punten, die tijdens coachingsweken samen komen.

   SELF

Het begint bij jezelf, daar gaan we eerst aan werken en staat centraal. Uit onderzoek is immers gebleken dat goed (persoonlijk) leiderschap bij jezelf begint. Wat drijft mij, wat heb ik nodig en hoe beïnvloeden mijn gevoelens en emoties mijn contact met de ander? Zelfbewustzijn, zelf-effectiviteit en authenticiteit vormen de basis voor persoonlijk leiderschap, functioneren in teams en staan aan de basis van goed leiderschap binnen organisaties.

  Example

Het zelf meedoen en authentiek voorbeeldgedrag tonen, zorgt voor een stimulans van de ander en creëert een vertrouwde omgeving. Het uitdragen en verantwoorden van jouw visie op persoonlijk leiderschap, het inspireren en faciliteren van deelnemers om op deze open manier te leren, handelen en reflecteren zijn van wezenlijk belang voor het behalen van doelen en resultaten. Dit zijn een aantal van de hoofdkenmerken van goed leiderschap, besproken in vele managementboeken maar nauwelijks toegepast binnen de coaching. 

  Experiential

In de bergen worden avontuurlijke outdoor activiteiten ingezet als onderdeel van het totale coachingsproces. Niet als funfactor of adventure thrill maar activiteiten die zorgen voor betekenisvolle ervaringen met daaraan gekoppeld directe en duidelijke feedbackmomenten om bewustwording van ineffectieve patronen te creëren.

Natuurlijk is het eenvoudig om deze activiteiten te bestempelen als persoonlijke ontwikkeling, maar uit ons onderzoek is gebleken dat deze activiteiten de start zijn van je eigen ontwikkeling en dat je dan juist verder moet gaan kijken.

  Nature

De omgeving heeft een hele sterkte invloed op hoe wij denken, hoe creatief wij zijn maar ook hoe we in contact staan met onszelf en de ander. We komen makkelijker tot analyses en oplossingen voor structurele problemen. Daarnaast communiceren we, in de natuur, makkelijker en meer openen met elkaar waardoor werken aan deze processen sneller gaat.

De natuurlijke omgeving van de bergen waar we te gast zijn, zorgt voor een open mind, een betere focus en sneller leerresultaat. Je komt zonder afleiding sneller tot de kern en het coachingstraject heeft meer diepgang.

 

 

Empowerment is something someone gives you. Self Leadership is what you do to make it work.

Blanchard (2006)

Gebruikte Literatuur

 • Blanchard, K. H., Fowler, S., & Hawkins, L. (2006). Self Leadership and the One Minute Manager. New York, United States: HarperCollins. 
 • Brown, B. (2018). Dare to lead. Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts. USA: New York. Random House
 • Caldwell, C., & Hayes, L. A. (2016). Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness. Journal of Management Development, 35(9), 1163–1173.
 • Chatterjee, D. (1998), Leading Consciously: A Pilgrimage Toward Self-mastery, Routledge, New York, NY.
 • Cherniss, C., & Goleman, D. (2001). The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select For, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations. San Francisco, United States of America: Wiley.
 • Covey, S.R. (2013). The 7 habits of highly effective people. Powerful lessons in personal change. USA: Clive: Turtleback books.
 • Frizzell, D. A., Hoon, S., & Banner, D. K. (2016). A Phenomenological Investigation of Leader Development and Mindfulness Meditation. Journal of Social Change, 8(1), 14–25.
 • George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco, United States of America: Wiley. 
 • Gill, R. (2002). Change management–or change leadership? Journal of Change Management, 3(4), 307–318.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York, United States of America: Bantam Books.
 • Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations. San Francisco, United States of America: Wiley.
 • Leroy, H., Palanski, M. E., & Simons, T. (2011). Authentic Leadership and Behavioral Integrity as Drivers of Follower Commitment and Performance. Journal of Business Ethics, 107(3), 255–264.
 • Maxwell, C.I. (2016). Lead Like a Guide. How World-Class Mountain Guides Inspire us to be Better Leaders. Santa Barbara, United States of America: Praeger. 
 • Neves, P., & Caetano, A. (2009). Commitment to Change: Contributions to Trust in the Supervisor and Work Outcomes. Group & Organization Management, 34 (6), 623–644
 • Seagal, S., & Horne, D. (1997). Human Dynamics: A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations. Waltham, United States of America: Pegasus Communications.
 • Shooter, W., Paisley, K., Sibthorp, J. (2010). Trust Development in Outdoor Leadership. Journal of Experiential Education, 33 (3), 189-207.
 • Smollan, RK (2013). Trust in change managers: the role of affect. Journal of Organizational Change Management, 26 (4), 725–747
 • Williams, F. (2018). The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative. New York, United States of America: WW Norton & Company.
 • Wood, W., & Neal, D. T. (2016). Healthy through habit: Interventions for initiating & maintaining health behavior change. Behavioral Science & Policy, 2(1), pp. 71–83
 • Zink, R., & Burrows, L. (2008). “Is what you see what you get?” The production of knowledge in-between the indoors and the outdoors in outdoor education. Physical Education & Sport Pedagogy, 31 (3), 251-265.

Jennie Pouwels - Roeland van Oss

info@personalpeaks.nl

© PersonalPeaks 2020